Maturitní témata

 1. 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
  Země jako součást vesmíru, planeta Země rotační a oběžný pohyb, hlavní důsledky oběhu a rotace Země, slapové jevy, zeměpisné souřadnice, časová pásma
  Pojmy: Mariany, Bengálský záliv, Hudsonův záliv, Bogota
  2. KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
  kartografie, globus, mapa a její měřítko, obsah mapy, zeměpisná síť, všeobecné geografické mapy, tématické mapy, zhotovení mapy, zobrazovací metody (kartogram, kartodiagram, tečková metoda, metoda anamorfózy), využití map v praxi
  Pojmy: Luzon, Kalimantan, Iguacú, Chartúm
  3. ATMOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
  definice, složení a vrstvy atmosféry, klimatogeografičtí činitelé, všeobecná cirkulace atmosféry, monzuny, vzduchové hmoty a atmosférické fronty, cyklony a anticyklony, počasí a podnebí, podnebné pásy, podnebí oceánské, kontinentální, středomořské, anomálie počasí: povodně, sucha, antropogenní vlivy na atmosféru
  Pojmy: Angelův vodopád, Mauna Kea, Titicaca, Bern
  4. HYDROSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS – OCEÁNOGRAFIE
  pojem hydrosféra, světový oceán, velký a malý oběh vody, vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody, typy moří, význam oceánů pro život, znečištění oceánů a moří, přírodní katastrofy v pobřežních oblastech
  Pojmy: Erijské jezero, Brahmaputra, Vestfjorden, Montevideo
  5. HYDROSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
  pojem hydrosféra řeky, jezera, ledovce, podpovrchová voda, základní charakteristika vodního toku, klimatická klasifikace vodních toků, (režim rovníkový, monzunový, suchých oblastí, sibiřské a kanadské řeky, vysokohorský (alpský)), jezera podle vzniku a vlastností, ledovce, permafrost, podpovrchová voda
  Pojmy: Rio Negro, Korálové moře, Atacama, Káhira
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01
  tel.: 481622544 tel.+fax: 481622773 IČO: 856070 DIČ: CZ00856070 ČNB Hradec Králové
  www.gio.mikroservis.cz gio@mikroservis.cz č.ú.: 830 581/0710
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  - 2 -
  6. LITOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS A GEORELIÉF
  stavba Země, vývoj pevnin, litosferické desky, typy zemské kůry, vznik a typy reliéfu endogenní činitelé: vulkanismus, zemětřesení, horotvorné pochody
  exogenní činitelé: reliéf říční, glaciální, pouštní, kryogenní, antropogenní
  Pojmy: Panamská šíje, Kiritimati, Gibraltarský průliv, Barcelona
  7. PEDOSFÉRICKÁ A BIOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
  pedologie, vznik půdy, složení půd, půdotvorní činitelé, půdní horizonty, půdní typy a druhy, rozšíření půd, pedosféra a člověk, desertifikace
  biogeografie, rozšíření flory a fauny, charakteristika tropických deštných lesů, savan, pouští a polopouští, stepi, pásmo lesů, tundra, polární pustiny, biosféra a člověk
  Pojmy: Honšú, Mrtvé moře, Etna, Oslo
  8. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA, EKONOMICKÉ INTEGRACE, EU
  globální a lokální zásahy člověka do přírody, populační exploze, věkové pyramidy, bohatý Sever a chudý Jih, potravinový problém, problematika nemocí obyvatelstva, problém pitné vody, zbrojení, terorismus, ohniska napětí, náboženské konflikty, mezinárodní integrace
  Evropská unie, význam hospodářské integrace, vznik EU, členské státy, ekonomické rozdíly členských států EU, migrace uvnitř EU, problémy migrace do zemí EU, USA a NAFTA, Japonsko a asijští draci
  Pojmy: Sagarmatha, Rub-al-Chálí, Ladožské jezero, Sofia
  9. GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL
  charakteristika obyvatelstva podle biologických a společensko-ekonomických znaků, rozmístění obyvatelstva, populační vývoj, přirozený přírůstek, porodnost a úmrtnost, migrace obyvatelstva, urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, milionové aglomerace světa a Evropy, hlavní světová náboženství
  venkovská a městská sídla, urbanizace, spojování měst, sídelní systémy, vliv geografické polohy na rozvoj sídel, jádrové a periferní oblasti.
  Pojmy: Bajkal, Chang Jiang, Amudarja, Manila
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01
  tel.: 481622544 tel.+fax: 481622773 IČO: 856070 DIČ: CZ00856070 ČNB Hradec Králové
  www.gio.mikroservis.cz gio@mikroservis.cz č.ú.: 830 581/0710
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  - 3 -
  10. GEOGRAFIE HOSPODÁŘSTVÍ – PRIMÉR, SEKUNDÉR, TERCIÉR
  primární sektor, faktory ovlivňující zemědělskou produkci, rostlinná a živočišná výroba, světová produkce potravin, zemědělství vyspělých a rozvojových zemí, typy zemědělství, významné zemědělské oblasti světa, vliv zemědělství na životní prostředí, těžba nerostných surovin
  sekundární a terciérní sektor. Lokalizační faktory, nejvýznamnější průmyslové makroregiony, dělení průmyslových odvětví, jednotlivá průmyslová odvětví, doprava, obslužná sféra.
  Pojmy: Uhuru, Mt. Mc Kinley, Ključevskaja, Minsk
  11. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA EVROPY – FG SFÉRA
  vývoj povrchu, povrch Evropy, podnebí, řeky, jezera, moře, vegetační formace a typy půd, nerostné bohatství, energetické zdroje, ekologická problematika
  Pojmy: Ukerewe, Hekla, Velikonoční ostrov, Granada
  12. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA EVROPY – SE SFÉRA
  postavení Evropy ve světě, rozdělení Evropy po 2. světové válce, situace po roce 1989, rozmístění obyvatelstva, urbanizace, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti Evropy, rozdíly ve vyspělosti evropských zemí
  Pojmy: Aconcagua, Eyreovo jezero, Nová Země, Kjóto
  13. ČESKÁ REPUBLIKA – FG SFÉRA
  povrch (geomorfologický vývoj, horské soustavy), podnebí, vodstvo (řeky, jezera, rybníky, umělé nádrže, jejich význam a využití), ochrana přírody (NP, CHKO)
  Pojmy: Střelkový mys, Tasmánie, Mekong, Teherán
  14. ČESKÁ REPUBLIKA – SE SFÉRA
  národnostní složení, náboženská struktura, demografické problémy, příčiny zpomalení přírůstku obyvatelstva, migrace, emigrace, imigrace, zaměstnanost, rozmístění obyvatelstva, velká města, změny ekonomiky po 2. sv. válce a po roce 1989, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti
  Pojmy: Angara, Tanganika, Kagera, Antverpy
  15. NÁŠ REGION A JEHO ZAŘAZENÍ DO VYŠŠÍCH SPRÁVNÍCH JEDNOTEK
  geografická charakteristika našeho kraje, vyšší administrativní jednotky ČR, geografická charakteristika našeho regionu
  Pojmy: Sarajevo, Korintský záliv, Suezský průplav, Sulawesi
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01
  tel.: 481622544 tel.+fax: 481622773 IČO: 856070 DIČ: CZ00856070 ČNB Hradec Králové
  www.gio.mikroservis.cz gio@mikroservis.cz č.ú.: 830 581/0710
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  - 4 -
  16. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEVERNÍ EVROPY
  celková charakteristika severní Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států Severní Evropy (Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Dánsko)
  Pojmy: Grand Canyon, Gobi, Kalahari, Kobenhaven
  17. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁPADNÍ EVROPY
  celková charakteristika západní Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států (Velká Británie, země Beneluxu, Francie)
  Pojmy: Honolulu, Havana, Hobart, Hanoj
  18. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA JIŽNÍ EVROPY A MINISTÁTŮ EVROPY
  celková charakteristika jižní Evropy (Středomoří), společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států (Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, ministáty)
  Pojmy: Atlas, Krym, Eufrat, Hamburg
  19. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA STŘEDNÍ EVROPY
  celková charakteristika střední Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států
  - státy s vyspělou demokracií a ekonomikou - SRN, Rakousko, Švýcarsko
  - státy transformující se - Slovensko, Polsko, Maďarsko
  Pojmy: Sachalin, Fujisan, Arabské moře, Ottawa
  20. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY
  celková charakteristika východní a jihovýchodní Evropy, společné znaky, historický vývoj (rozpad Jugoslávie), zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států
  Pojmy: mys York, Beringův průliv, Yucatan, Ankara
  21. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ASIE
  charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo Asie, náboženství, politická situace, hospodářské oblasti a jejich odlišnosti, Japonsko, asijští tygři
  Pojmy: Nová Kaledonie, Bonifácký průliv, Magalhaesův průliv, Suezský průplav
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01
  tel.: 481622544 tel.+fax: 481622773 IČO: 856070 DIČ: CZ00856070 ČNB Hradec Králové
  www.gio.mikroservis.cz gio@mikroservis.cz č.ú.: 830 581/0710
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
  - 5 -
  22. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEVERNÍ AMERIKY
  charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo, kultura, politická situace, ekonomika USA a Kanady (významné průmyslové oblasti a střediska)
  Pojmy: Skagerrak, Kattegat, Marmarské moře, Calaiská úžina
  23. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA LATINSKÉ AMERIKY
  charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo, indiánské kultury, srovnání úrovně hospodářství jednotlivých států, hlavní zemědělské plodiny, nerostné bohatství, problematika Amazonského pralesa
  Pojmy: Saimaa, Vänern, Mosambický průliv, Buenos Aires
  24. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA AFRIKY
  charakteristika polohy, přírodních podmínek, flóra, fauna, obyvatelstvo, náboženství a kultura, politická situace, demografické a ekonomické problémy Afriky, islámská Afrika, ekonomická charakteristika nejdůležitějších států
  Pojmy: Le Havre, Tahiti, Yucatán, Makalu
  25. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
  charakteristika polohy, přírodních podmínek, endemická flóra a fauna, obyvatelstvo, ekonomika, Australský svaz, Nový Zéland, typy ostrovů v Oceánii
  Pojmy: Seina, Cejlon, Syrdarja, Kapské město
  Vypracoval: Mgr. Lukáš Rambousek ………………………………………
1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
Země jako součást vesmíru, planeta Země rotační a oběžný pohyb, hlavní důsledky oběhu a rotace Země, slapové jevy, zeměpisné souřadnice, časová pásma
Pojmy: Mariany, Bengálský záliv, Hudsonův záliv, Bogota
2. KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
kartografie, globus, mapa a její měřítko, obsah mapy, zeměpisná síť, všeobecné geografické mapy, tématické mapy, zhotovení mapy, zobrazovací metody (kartogram, kartodiagram, tečková metoda, metoda anamorfózy), využití map v praxi
Pojmy: Luzon, Kalimantan, Iguacú, Chartúm
3. ATMOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
definice, složení a vrstvy atmosféry, klimatogeografičtí činitelé, všeobecná cirkulace atmosféry, monzuny, vzduchové hmoty a atmosférické fronty, cyklony a anticyklony, počasí a podnebí, podnebné pásy, podnebí oceánské, kontinentální, středomořské, anomálie počasí: povodně, sucha, antropogenní vlivy na atmosféru
Pojmy: Angelův vodopád, Mauna Kea, Titicaca, Bern
4. HYDROSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS – OCEÁNOGRAFIE
pojem hydrosféra, světový oceán, velký a malý oběh vody, vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody, typy moří, význam oceánů pro život, znečištění oceánů a moří, přírodní katastrofy v pobřežních oblastech
Pojmy: Erijské jezero, Brahmaputra, Vestfjorden, Montevideo
5. HYDROSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
pojem hydrosféra řeky, jezera, ledovce, podpovrchová voda, základní charakteristika vodního toku, klimatická klasifikace vodních toků, (režim rovníkový, monzunový, suchých oblastí, sibiřské a kanadské řeky, vysokohorský (alpský)), jezera podle vzniku a vlastností, ledovce, permafrost, podpovrchová voda
Pojmy: Rio Negro, Korálové moře, Atacama, Káhira
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 
6. LITOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS A GEORELIÉF
stavba Země, vývoj pevnin, litosferické desky, typy zemské kůry, vznik a typy reliéfu endogenní činitelé: vulkanismus, zemětřesení, horotvorné pochody
exogenní činitelé: reliéf říční, glaciální, pouštní, kryogenní, antropogenní
Pojmy: Panamská šíje, Kiritimati, Gibraltarský průliv, Barcelona
7. PEDOSFÉRICKÁ A BIOSFÉRICKÁ SLOŽKA FGS
pedologie, vznik půdy, složení půd, půdotvorní činitelé, půdní horizonty, půdní typy a druhy, rozšíření půd, pedosféra a člověk, desertifikace
biogeografie, rozšíření flory a fauny, charakteristika tropických deštných lesů, savan, pouští a polopouští, stepi, pásmo lesů, tundra, polární pustiny, biosféra a člověk
Pojmy: Honšú, Mrtvé moře, Etna, Oslo
8. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA, EKONOMICKÉ INTEGRACE, EU
globální a lokální zásahy člověka do přírody, populační exploze, věkové pyramidy, bohatý Sever a chudý Jih, potravinový problém, problematika nemocí obyvatelstva, problém pitné vody, zbrojení, terorismus, ohniska napětí, náboženské konflikty, mezinárodní integrace
Evropská unie, význam hospodářské integrace, vznik EU, členské státy, ekonomické rozdíly členských států EU, migrace uvnitř EU, problémy migrace do zemí EU, USA a NAFTA, Japonsko a asijští draci
Pojmy: Sagarmatha, Rub-al-Chálí, Ladožské jezero, Sofia
9. GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL
charakteristika obyvatelstva podle biologických a společensko-ekonomických znaků, rozmístění obyvatelstva, populační vývoj, přirozený přírůstek, porodnost a úmrtnost, migrace obyvatelstva, urbanizace, aglomerace, konurbace, megalopolis, milionové aglomerace světa a Evropy, hlavní světová náboženství
venkovská a městská sídla, urbanizace, spojování měst, sídelní systémy, vliv geografické polohy na rozvoj sídel, jádrové a periferní oblasti.
Pojmy: Bajkal, Chang Jiang, Amudarja, Manila
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 
10. GEOGRAFIE HOSPODÁŘSTVÍ – PRIMÉR, SEKUNDÉR, TERCIÉR
primární sektor, faktory ovlivňující zemědělskou produkci, rostlinná a živočišná výroba, světová produkce potravin, zemědělství vyspělých a rozvojových zemí, typy zemědělství, významné zemědělské oblasti světa, vliv zemědělství na životní prostředí, těžba nerostných surovin
sekundární a terciérní sektor. Lokalizační faktory, nejvýznamnější průmyslové makroregiony, dělení průmyslových odvětví, jednotlivá průmyslová odvětví, doprava, obslužná sféra.
Pojmy: Uhuru, Mt. Mc Kinley, Ključevskaja, Minsk
11. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA EVROPY – FG SFÉRA
vývoj povrchu, povrch Evropy, podnebí, řeky, jezera, moře, vegetační formace a typy půd, nerostné bohatství, energetické zdroje, ekologická problematika
Pojmy: Ukerewe, Hekla, Velikonoční ostrov, Granada
12. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA EVROPY – SE SFÉRA
postavení Evropy ve světě, rozdělení Evropy po 2. světové válce, situace po roce 1989, rozmístění obyvatelstva, urbanizace, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti Evropy, rozdíly ve vyspělosti evropských zemí
Pojmy: Aconcagua, Eyreovo jezero, Nová Země, Kjóto
13. ČESKÁ REPUBLIKA – FG SFÉRA
povrch (geomorfologický vývoj, horské soustavy), podnebí, vodstvo (řeky, jezera, rybníky, umělé nádrže, jejich význam a využití), ochrana přírody (NP, CHKO)
Pojmy: Střelkový mys, Tasmánie, Mekong, Teherán
14. ČESKÁ REPUBLIKA – SE SFÉRA
národnostní složení, náboženská struktura, demografické problémy, příčiny zpomalení přírůstku obyvatelstva, migrace, emigrace, imigrace, zaměstnanost, rozmístění obyvatelstva, velká města, změny ekonomiky po 2. sv. válce a po roce 1989, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti
Pojmy: Angara, Tanganika, Kagera, Antverpy
15. NÁŠ REGION A JEHO ZAŘAZENÍ DO VYŠŠÍCH SPRÁVNÍCH JEDNOTEK
geografická charakteristika našeho kraje, vyšší administrativní jednotky ČR, geografická charakteristika našeho regionu
Pojmy: Sarajevo, Korintský záliv, Suezský průplav, Sulawesi
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 
16. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEVERNÍ EVROPY
celková charakteristika severní Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států Severní Evropy (Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Dánsko)
Pojmy: Grand Canyon, Gobi, Kalahari, Kobenhaven
17. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁPADNÍ EVROPY
celková charakteristika západní Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států (Velká Británie, země Beneluxu, Francie)
Pojmy: Honolulu, Havana, Hobart, Hanoj
18. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA JIŽNÍ EVROPY A MINISTÁTŮ EVROPY
celková charakteristika jižní Evropy (Středomoří), společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států (Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko, ministáty)
Pojmy: Atlas, Krym, Eufrat, Hamburg
19. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA STŘEDNÍ EVROPY
celková charakteristika střední Evropy, společné znaky, zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států
- státy s vyspělou demokracií a ekonomikou - SRN, Rakousko, Švýcarsko
- státy transformující se - Slovensko, Polsko, Maďarsko
Pojmy: Sachalin, Fujisan, Arabské moře, Ottawa
20. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY
celková charakteristika východní a jihovýchodní Evropy, společné znaky, historický vývoj (rozpad Jugoslávie), zajímavosti přírodních podmínek, charakteristika hospodářství jednotlivých států
Pojmy: mys York, Beringův průliv, Yucatan, Ankara
21. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ASIE
charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo Asie, náboženství, politická situace, hospodářské oblasti a jejich odlišnosti, Japonsko, asijští tygři
Pojmy: Nová Kaledonie, Bonifácký průliv, Magalhaesův průliv, Suezský průplav
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────
 
22. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SEVERNÍ AMERIKY
charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo, kultura, politická situace, ekonomika USA a Kanady (významné průmyslové oblasti a střediska)
Pojmy: Skagerrak, Kattegat, Marmarské moře, Calaiská úžina
23. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA LATINSKÉ AMERIKY
charakteristika polohy, přírodních podmínek, obyvatelstvo, indiánské kultury, srovnání úrovně hospodářství jednotlivých států, hlavní zemědělské plodiny, nerostné bohatství, problematika Amazonského pralesa
Pojmy: Saimaa, Vänern, Mosambický průliv, Buenos Aires
24. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA AFRIKY
charakteristika polohy, přírodních podmínek, flóra, fauna, obyvatelstvo, náboženství a kultura, politická situace, demografické a ekonomické problémy Afriky, islámská Afrika, ekonomická charakteristika nejdůležitějších států
Pojmy: Le Havre, Tahiti, Yucatán, Makalu
25. GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
charakteristika polohy, přírodních podmínek, endemická flóra a fauna, obyvatelstvo, ekonomika, Australský svaz, Nový Zéland, typy ostrovů v Oceánii
Pojmy: Seina, Cejlon, Syrdarja, Kapské město
Vypracoval: Mgr. Lukáš Rambousek ………………………………………….

    Vypracovali: Mgr.Stanislava Bradnová

                        Mgr. Lukáš Rambousek

                      Mgr.Radim Berka

Celé znění maturitních témat naleznete v dokumentu Word zde kompletn-ED matur,t-E9mata.doc (183808)